James Mcavoy como Thomas Lefroy :)

James Mcavoy como Thomas Lefroy :)